Vertrouwenspersoon

Het bestuur is blij om te melden dat het Marloes Wijhers bereid heeft gevonden om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen voor VC Asterix.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die de leden en andere betrokkenen begeleiden en ondersteunen met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid. De leden en andere betrokkenen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd. Ook indien een lid van VC Asterix zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als er binnen VC Asterix sprake is van ongewenste omgangsvormen, kunnen leden of andere betrokkenen dat met de vertrouwenspersoon bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen verstaan.

Marloes is werkzaam binnen het sociaal domein vooral gericht op jeugd en komt in haar dagelijkse werk regelmatig in aanraking met de gevolgen van bovenstaande thema's. Ze treed op als intermediair bij conflicten in en rond het volleybalveld, als het gaat om aanpassing, verruiming of gewenste interpretatie van regels met betrekking tot sociale veiligheid. Ze is bemiddelaar bij verschil van mening over de afgesproken regels binnen de vereniging, met een open oor en oog bij de gang van zaken rondom activiteiten binnen de vereniging. Zij informeert het bestuur over gemeld of geconstateerd wangedrag en geeft daarbij eventueel advies over de te nemen maatregelen. Ze ziet toe dat besluiten rondom thema sociale veiligheid op een correcte en transparante wijze worden afgehandeld.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon werkt met een bij haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen.

Contact:

Een ieder die in contact wil komen met de vertrouwenspersoon bij een van bovenstaande thema' kan contact opnemen met M Wijhers.

Email: vertrouwenspersoon@vcasterix.nl